Posts

Aquesta pàgina conté els resultats de l'aplicació dels models de "polling the polls" descrits a Jackman 2005 a un sistema multipartidista i aplicat al cas específic de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010. Les dades es troben al següent fitxer: enquestes Parlament de Catalunya 2010. Es poden carregar a R amb la comanda d Estimació del suport latent als partits polítics: Eleccions al Parlament de Catalunya 2010, nota metodològica per entendre les prediccions següents: Estimació del suport latent a cada partit polític, el darrer dia disponible i projecció per al dia de les eleccions.

CONTINUE READING

geographical_distances.R is an R script that calculates geographical weighting matrices from gadm.org polygons.

CONTINUE READING

L'iec.sh és un guió de bash preparat per la terminal amb la finalitat d'accedir per línia de comandes al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.

CONTINUE READING

Material For any search related to R it is important to first take a look at the main page of the R-project http://www.r-project.org/. This is the main place to start looking for any documentation and help. There is an important section in this project website: CRAN (Comprehensive R Archive Network). This is the place from where it is possible to get the source code of the program and the extensions available as packages.

CONTINUE READING

Materials Per a qualsevol cerca relacionada amb R cal accedir primer de tot a la pàgina principal del projecte: http://www.r-project.org/. En aquest lloc podreu trobar tot tipus de documentació i ajut relacionat amb el projecte. Un apartat relativament separat del lloc del projecte però igualment important és CRAN (Comprehensive R Archive Network). És l'espai des d'on es pot accedir al codi font del programa i de les extensions en forma de paquets que l'acompanyen.

CONTINUE READING

st_coeffs.pl is a perl script that processes coefficients from logistic regression in SPSS and produces standardized coefficients.

CONTINUE READING

stata_logistic.pdf is an introductory tutorial to perform logistic regression with Stata.

CONTINUE READING