Eleccions al Parlament de Catalunya 2010: enquestar les enquestes

Aquesta pàgina conté els resultats de l'aplicació dels models de "polling the polls" descrits a Jackman 2005 a un sistema multipartidista i aplicat al cas específic de les eleccions al Parlament de Catalunya 2010.

Les dades es troben al següent fitxer: enquestes Parlament de Catalunya 2010. Es poden carregar a R amb la comanda

d <- read.table("http://xavier-fim.net/eleccions/cat2010/dades.csv", header=TRUE, sep=";")

Estimació del suport latent als partits polítics: Eleccions al Parlament de Catalunya 2010, nota metodològica per entendre les prediccions següents:

Estimació del suport latent a cada partit polític, el darrer dia disponible i projecció per al dia de les eleccions.

Estimació del suport latent a cada partit polític, el darrer dia disponible i projecció per al dia de les eleccions

Predicció de vot a data 2010-11-28
Estimació inferior Estimació mitjana Estimació superior
CiU 36.8 38.4 40.2
PSC 19.5 21.2 23.0
ERC 7.5 8.4 9.3
PP 9.8 10.5 11.2
ICV 7.5 8.4 9.3
Cs 2.8 3.4 4.0
R 1.0 1.2 1.4
SI 1.5 1.9 2.2
Altres 2.7 4.7 6.8

Suport que cada enquesta atribueix a cada partit, per a aquelles enquestes amb treball de camp realitzat durant els darrers 30 dies abans de les eleccions

No es tracta de cap model, sinó simplement de la representació de les dades presentades en el fitxer que s’ha comentat més amunt, juntament amb l’error mostral associat.

Suport que cada enquesta atribueix a cada partit, per a aquelles enquestes amb treball de camp realitzat durant els darrers 30 dies abans de les eleccions

En base a les dades de la darrera setmana es pot calcular la probabilitat d'increment del suport a cada partit.

Probabilitat de creixement del suport entre diumenge 21 i avui
Pr(creixement)
CiU 0.62
PSC 0.26
ERC 0.49
PP 0.54
ICV 0.90
Cs 0.40
R
SI 0.34
Altres 0.26

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera i escala única per a cada partit

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera i escala amb límit inferior 0 de referència

Estimació del suport latent a cada partit polític, sèrie sencera amb límit de referència

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrer any

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrer any

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrers 40 dies abans de les eleccions

Estimació del suport latent a cada partit polític, darrers 40 dies abans de les eleccions

Estimació del biaix de cada casa d’enquestes, per partit polític

Biaix per partit

Estimació del biaix de cada casa d’enquestes, per casa d’enquestes

Biaix per casa d'enquestes

Estimació de la diferència de suport latent entre CiU i PSC

Estimació de la diferència entre CiU i PSC, darrers 40 dies abans de les eleccions

Related